कृषि शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
मिना कुमारी थापा प्रा.स ९८४९६८३८३६  
सविता कुमारी काफ्ले ना.प्रा.स ९८४६४२०८१२