तारकेश्वर नगरपालिकाको आ.व २०७५।०७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको उद्धघाटन समारोह