पशु सेवा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
धनिपत राय पशु बिकास अधिकृत, आठौं  ९८४१६४१५९३  
शंकर थपलिया
 
पशु विकास अधिकृत, छैठौं
९८४०७९१३००
 
 
डम्बर बहादुर तामाङ्ग कार्यालय सहयोगी ९८४१५४१२७८