महिला तथा बालवालिका विकास शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
प्रतिभा मिश्र महिला विकास अधिकृत ९८५१२०१२७३  
बिमला वाग्ले गौतम महिला बिकास निरिक्षक

९८५६०६०५८५

 
बिमला लम्साल सुवेदी महिला बिकास निरिक्षक ९८४१४३२०७९  
  मलिना पोखरेल सहायक महिला बिकास निरिक्षक ९८४६४३२७८४