शिक्षा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
होमनाथ न्यौपाने उप सचिव

९८४१५२५१६७

 
पदम वहादुर खत्री शा.अ ९८४१५९९४०९  
उमेश धिताल कम्प्युटर अपरेटर ९८४९३७०२७६  
         

 

तारकेश्वर नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयको विवरण