शिक्षा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
सुरेश जोशी उप सचिव

 

९८४१३५५५१५

 
पदम वहादुर खत्री शा.अ ९८४१५९९४०९  
रामेश्वर पौडेल श्रोत व्यक्ति ९८६०७७८७४६  
उमेश धिताल कम्प्युटर अपरेटर ९८४९३७०२७६  

 

तारकेश्वर नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयको विवरण