FAQs Complain Problems

निवेदनको ढाँचा

Post date Documents
नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने कागजातको विवरणहरु !! 04/06/2018 - 11:24 PDF icon योजना सम्झौताको लागि नगरपालिका कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु.pdf, PDF icon योजना भुक्तानीको लागी नगरपालिका कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु.pdf, PDF icon भवन निर्माण अभिलेखिकरण सम्पन्नका लागि आवश्यक कागजातहरु.pdf, PDF icon घर नक्सा पासको फ्लोचार्ट (Flowchart).pdf, PDF icon नयाँ निर्माणको लागि नक्सा पास गर्न अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु.pdf, PDF icon निर्माण योजना भुक्तानीको लागी नगरपालिका कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु.pdf, PDF icon डोजर लगाउने, जग्गा सम्याउने, पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरुः.pdf, PDF icon घ वर्ग ईजाजत नविकरण गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु(3).pdf
निर्माण सम्पन्न निबेदन तथा प्राबिधिक कबुलियतनामाको फर्म 03/16/2017 - 10:47