FAQs Complain Problems

न्यायीक समिति पदाधिकारी

न्यायीक समिति पदाधिकारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
 श्री श्रृजना बुर्लाकोटी अर्याल संयोजक ९८५१२२६६७८  
 श्री उज्जवल अधिकारी सदस्य ९८५१०३३९१९  
श्री मिरा थापा सदस्य ९८४१३१६४२९  

 

 

 

 

 

 

न्यायीक समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री रामचन्द्र अर्याल सहायक स्तर पाचौं ९८४१४७००३८  
 श्री संगिता न्यौपाने फिल्ड सहायक ९८४०००४३२८  
         

 

 

 

 

 

तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायीक समितिको कार्यविधि, २०७५