FAQs Complain Problems

रोजगार सेवा केन्द्र

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्ईमेल ठेगाना
प्रतिमा अधिकारी रोजगार संयोजक ९८४१६८२९०५  
राजकुमार फुयाल सव-ईन्जिनियर ९८४१७२९४०५  
         
         

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५